สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
มารยาทดี  มีวินัย  รู้หน้าที่  มีจิตสาธารณะ