ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จวางดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
โรงเรียนบ้านแม่จวางดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ให้กับลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่จวาง จำนวน 40 คน 
เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ - เนตรนารี น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน
มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุ่มชนอย่างต่อเนื่องและยังยืน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภัคดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,18:05   อ่าน 287 ครั้ง