ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่จวาง โรงเรียนบ้านแม่จวาง
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่จวาง โรงเรียนบ้านแม่จวาง
09 ส.ค. 61 อบรมป้องกันภัยภิบัติ ซ้อมการป้องกัน จุดเสี่ยงภัยดินถล้ม และแผ่นดินไหว
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่จวาง โรงเรียนบ้านแม่จวาง
08 ส.ค. 61 ถึง 09 ส.ค. 61 อบรมโครงการไทยยั้งยืน
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาชุมชนตำบลท่าสองยาง