ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.พ. 63 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 +++++ อย่าลืมพกบัตรนักเรียนมาด้วย +++++
ลานกิจกรรม โรงเรียนบ้านแม่จวาง
24 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62 กิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561
28 พ.ย. 62 กีฬาสีภายใน แม่จวางเกมส์
โรงเรียนบ้านแม่จวาง
31 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่จวาง โรงเรียนบ้านแม่จวาง
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่จวาง โรงเรียนบ้านแม่จวาง
09 ส.ค. 61 อบรมป้องกันภัยภิบัติ ซ้อมการป้องกัน จุดเสี่ยงภัยดินถล้ม และแผ่นดินไหว
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่จวาง โรงเรียนบ้านแม่จวาง
08 ส.ค. 61 ถึง 09 ส.ค. 61 อบรมโครงการไทยยั้งยืน
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาชุมชนตำบลท่าสองยาง