กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

อุดม คมคาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ