กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรเดข อินต๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1