กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุรเดข อินต๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1