กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายยุทธภูมิ ปวงคำคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมเจต ดารากมล
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา ทนุชิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงศ์
ครูผู้ช่วย