กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายยุทธภูมิ ปวงคำคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมเจต ดารากมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปวีณา ทนุชิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1