กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายยุทธภูมิ ปวงคำคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย