ปฐมวัย

นายกิตติพงษ์ ทองฟัก
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นายบรรเจิด สันแววดาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวน้ำทิพย์ ล่อกา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1