ปฐมวัย

นายกิตติพงษ์ ทองฟัก
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นายบรรเจิด สันแววดาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำทิพย์ ล่อกา

นายอนันต์ บุญถิ่น