กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุ่งวีรยา พินิจวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายฐาปนพงศ์ อ่อนนุ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2