กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายฐาปนพงศ์ อ่อนนุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0899999532
อีเมล์ : Gle28@hotmail.com

นางรุ่งวีรยา พูลศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6