กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพิศ สายปัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุ่งวีรยา พินิจวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0