พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีภาวะโภชนาการที่ดี
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ทางทักษะวิชาการและอาชีพบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมพัฒนาครู  บุคลากร  นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน