กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธารญา บุญภากรณ์กุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมชัย พัฒนาพาณิชย์