กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรียา ทะพรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรรณิษา โพธิ์กัณฑ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0