กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรียา ทะพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพิมพ์วิไล เต็บปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1