กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรียา ทะพรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์