กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพัชรียา ทะพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพิมพ์วิไล เต็บปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0857339486