กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรียา ทะพรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์วิไล เต็บปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1