ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น
จำนวน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 11 8 19
อนุบาล 1/2 5 12 17
อนุบาล 2/1 13 11 24
อนุบาล 2/2 13 11 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 13 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 12 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 20 9 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 13 11 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 12 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 11 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 25 17 42
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 20 34
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 12 17 29
รวมทั้งหมด 187 163 350