ประถมศึกษา

นายจิรทีปต์ ธนินกุล
ครู คศ.1
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางปวีณา ทนุชิต
ครู คศ.1

นายกิรติกา วงศ์ประทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปวริศา บุญสืบสาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอนันต์ บุญถิ่น
ครูอัตราจ้าง