ประถมศึกษา

นายจิรทีปต์ ธนินกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายกิรติกา วงศ์ประทุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปวริศา บุญสืบสาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกัญวัฒน์ศา คำแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายอนันต์ บุญถิ่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2