วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน