กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกุลทิพย์ เครือคำอ้าย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉราวรรณ ดวงสุภา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0