กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกุลทิพย์ เครือคำอ้าย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6