กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธารญา บุญภากรณ์กุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกุลทิพย์ เครือคำอ้าย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1