ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จวาง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลท่าสองยาง  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ ที่ทรงเห็นว่าหมู่บ้านแม่จวาง เป็นหมู่บ้านที่มีเด็กในวัยเรียนเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 20 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2545 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดตากได้อนุมัติงบประมาณจากแผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบดำเนินการประถมศึกษาหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างเป็นเงิน 48,308 บาท
(สี่หมื่นแปดพันสามร้อยแปดบาทถ้วน) โดยก่อสร้างเป็นอาคารต่อเติมจากอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านแม่จวางขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 18 เมตร การดำเนินการก่อสร้างโดย นายกำแหง  ศิริวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางพร้อมด้วยคณะครู นักการภารโรง ราษฎรในหมู่บ้าน และทหารช่างจากกองร้อย ทหารพรานที่ 3504  ร่วมมือในการดำเนินการก่อสร้างโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่  25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2545 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่  10  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545
                   ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2545   ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกโดย
นางกัญวัฒน์ศา   คำแก้ว  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก  เป็นครูคนแรก มีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน  97  คน 
เป็นนักเรียนชาย  จำนวน  51  คน  นักเรียนหญิงจำนวน 46  คน
                   ในวันที่  17  มิถุนายน  2545  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู  1  ตำแหน่ง คือ
นางสาวสุปรานี   พิมพ์สารี  วิชาเอกการประถมศึกษา
                    ในวันที่  16  กรกฎาคม  2547   ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1  ตำแหน่ง
คือ นางสาวเมตตา   แก้วก่า  วิชาเอกภาษาไทย
                    ในวันที่  9   กุมภาพันธ์  2549  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1  ตำแหน่ง
คือ นางสาวจุฑารัตน์  กลิ่นบุญ   วิชาเอกการประถมศึกษา
                    ในวันที่  8  มกราคม   2552  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1  ตำแหน่ง
คือ นางสาวอมรรัตน์    ขามประไพร   วิชาเอกการประถมศึกษา
                    ในวันที่  9   มีนาคม   2552  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู  1  ตำแหน่ง
คือ นางธนพร    กองคำ   วิชาเอกการประถมศึกษา
                    ในวันที่  10  พฤษภาคม 2553  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1  ตำแหน่ง
คือ นางสาวจุรีรัตน์   จันทร์สายทอง   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
                    ในวันที่ 12  พฤษภาคม 2554  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1  ตำแหน่ง
คือ นางสาวสุภามาศ  งามเริง  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
                    ในวันที่ 1   กันยายน   2554  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1  ตำแหน่ง
คือ นางสาวรพีพร  อ้นอำไพ  วิชาเอกการประถมศึกษา
                    ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2555  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1  ตำแหน่ง
คือ นางสาวพรพิศ     สายปัน  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ในวันที่  3  มิถุนายน  2557  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1  ตำแหน่ง
คือ นางสมประสงค์     อินทร์รัมย์  วิชาเอกการประถมศึกษา
                   ในวันที่  1  ตุลาคม  2557  ทางโรงเรียนได้รับย้ายข้าราชการครู  2  ตำแหน่ง 
คือ นางสาวหัสยา     คงแก้ว  วิชาเอกประถมศึกษา และ นางสาวธารญา     บุญภากรณ์กุล 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และได้แยกเป็นเอกเทศ จากเป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
                   ในวันที่  12  พฤษภาคม  2558  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู  2  ตำแหน่ง
คือ  นายสมเจต   ดารากมล วิชาเอกประถมศึกษา และ นายกิตติพงษ์     ทองฟัก  วิชาเอกปฐมวัย
                   ในวันที่  21  ธันวาคม  2558  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู  2  ตำแหน่ง
คิอ  นายอุดม     คมคาย  วิชาเอกสังคมศึกษา และนายยุทธภูมิ    ปวงคำคง  วิชาเอกภาษาไทย
                   ในวันที่ 4 เมษายน 2560  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1 ตำแหน่ง
คือ นางสาวกุลทิพย์  เครือคำอ้าย  วิชาเอก วิยาศาสตร์ทั่วไป
                   ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 3 ตำแหน่ง
คือ นางสาวปวีณา  ทนุชิต  วิชาเอก การประถมศึกษา     นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงศ์   วิชาเอก
การประถมศึกษา  และ นางสาวรุ่งวีรยา  พินิจวงษ์  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
                   ในวันที่ 20 กันยายน 2560  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1 ตำแหน่ง
คือ นายบรรเจิด   สันแววดา  วิชาเอก ปฐมวัย
                   ในวันที่ 4 มกราคม 2561  ทางโรงเรียนได้รับบรรจุข้าราชการครู 1 ตำแหน่ง
คือ นางสาวพัชรียา  ทะพรม  วิชาเอก คณิตศาสตร์
                   ปัจจุบันปีการศึกษา  2561  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน  12  คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน  4 คน  ครูพี่เลี้ยง จำนวน  1  คน    มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน  350  คน