คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนพล แสนใจ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน ประจำปี 2563
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนะชัย -
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ประจำปี 2563
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6