เอกสารภายในโรงเรียน
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 66
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู “MAEJAWANG Model นวัตกรรมสู่โรงเรียนสุจริต”
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
แนวปฏิบัติที่ดี”รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยใช้ On Doi Model เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านกระบวนการการบริหารจัดการของวงจรเดมมิ่ง ”Deming Cycle”
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 65
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ อ่อนนุ่ม โมเดล (ONNOOM Model) สู่การปฏิบัติ (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะตรงตามสมรรถนะของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแม่จวาง
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
แนวปฎิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๓ การส่งเสริมอาชีพ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
หลักสูตรต้านทุจริต ชั้น ป.4 - ป.6
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 64
หลักสูตรต้านทุจริต ชั้น ป.1 - ป.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 64
แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64